Muziek maakt slim!

Muziek maken is niet alleen leuk, maar bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer belangrijke invloed heeft op zowel de intelligentie als de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Wetenschappers dringen er al jaren op aan om deze conclusies mee te nemen bij de opvoeding en het onderwijsbeleid. Muziek maken leuk! Maar niet alleen dat, muziek doet nog veel meer. Volgens onderzoekers wordt je van muziek maken namelijk slimmer. Hoe zit dat?

Slimmer en positiever

Onderzoek bewijst dat muziek maken een belangrijke invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Kinderen die zelf muziek maken verhogen daarmee hun IQ (intelligentiequotiënt). Ook kunnen zij veel beter abstract en analytisch denken. Samen muziek maken versterkt bovendien het groepsgevoel, de discipline, en sociale en emotionele vaardigheden. Verder krijgen kinderen die muziek maken een positiever beeld van zichzelf.

Hoe komt dit?

Hersenonderzoeken laten zien dat beide hersenhelften van kinderen die muziek maken sterker met elkaar verbonden raken, dan bij kinderen die geen muziek maken. De rechter hersenhelft zorgt voor het gevoel en de linker hersenhelft voor spraak en intellect. Dit komt doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de verbindingen binnenin de hersenen.

Wereldwijde onderzoeken

Duitse, Engelse, Zwitserse en Amerikaanse wetenschapper hebben allerlei onderzoeken gedaan. Op Berlijnse scholen is zes jaar lang onderzocht wat de effecten van muziekbeoefening op de leerprestaties van kinderen zijn. De wetenschappers komen allemaal tot dezelfde conclusies. Kort samengevat komt het hierop neer: muziek maakt slim!

Opvoeding en onderwijs

Muziek maken biedt niet alleen ontspanning en plezier, het levert ook een belangrijke positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En daarmee aan onze toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er jaren op aan dat hun conclusies moeten worden meegenomen bij de opvoeding en in het onderwijs.

Wetenschappelijke conclusies

Hieronder vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. Dr. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen:

  • Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.
  • Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.
  • Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.
  • Leerlingen van de basischool die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen aangeboden hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs aangeboden kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep.
keyboard_arrow_up