Privacyverklaring

Vereniging Hofstads Jeugdorkest verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de vereniging Vereniging Hofstads Jeugd Orkest te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister met nummer 40411875.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking
Vereniging Hofstads JeugdOrkest verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten als orkestvereniging. Zij verwerkt in dat kader gegevens voor administratieve doeleinden, voor de organisatie van repetities, studieweekeinden, concerten en andere verenigingsactiviteiten, voor communicatie met haar leden, oud-leden, ouders, dirigenten, vrijwilligers, andere bij de vereniging betrokken personen en belangstellenden via e-mail, de website en social media en voor het verenigingsarchief.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering door de vereniging van overeenkomsten met betrokkenen, het naleven van wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigde belang van de vereniging om haar activiteiten te kunnen uitoefenen en in bepaalde gevallen toestemming.

3. Welke persoonsgegevens
Vereniging Hofstads JeugdOrkest verwerkt de volgende persoonsgegevens:
· relatienummer
· naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers
· e-mail
· bankrekening
· gegevens lidmaatschap en orkest
· geboortedatum
· instrument(en)
· geslacht
· andere gegevens die relevant zijn voor de onder 2 genoemde doeleinden

Wij ontvangen persoonsgegevens meestal rechtstreeks van de betrokkene zelf of van diens ouders, bijvoorbeeld in het kader van inschrijving als lid. In bepaalde gevallen ontvangen wij gegevens van derden, zoals muziekdocenten.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij delen persoonsgegevens in beginsel niet met derden, behoudens:

  • Waar noodzakelijk voor de organisatie van verenigingsactiviteiten. Persoonsgegevens worden als dat noodzakelijk is bijvoorbeeld verstrekt aan vervoerders, beheerders van verblijfsaccommodaties, muziekdocenten en organisatoren van evenementen waar orkesten of individuele leden via de vereniging aan meedoen. Gegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
  • Overige derden, indien Vereniging Hofstads JeugdOrkest hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

5. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Hofstads JeugdOrkest in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

7. Marketing en communicatie
Ten behoeve van publiciteitsdoeleinden maken wij in onze communicatie-uitingen gebruik van foto- en filmmateriaal van onze VHJO-activiteiten. Het materiaal dat gebruikt wordt, zal zo algemeen als mogelijk zijn. Indien er vanuit de leden bezwaar wordt gemaakt op gebruikt materiaal, zal dit worden verwijderd. In geval van portretten zal altijd eerst om toestemming voor gebruik worden gevraagd.

8. Uw rechten
U hebt het recht om Vereniging Hofstads JeugdOrkest te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Vereniging Hofstads JeugdOrkest te verzoeken om de gegevens te wissen.
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Vereniging Hofstads JeugdOrkest per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Vereniging Hofstads JeugdOrkest neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

9. Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Vereniging Hofstads JeugdOrkest via privacy@vhjo.nl.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12 juni 2019

keyboard_arrow_up